راحتی خونه، لذت سفر
تا ۳۰۰‌هزار تومان تخفیف اجاره اقامتگاه در نوروز ۹۷
با اتاقک، هم شخصیت سفرت رو بشناس، هم جایزه بگیر

اتاقک‌ها با ظرفیت پذیریش بالا (گروهی)

اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 2 نفر
60,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
60,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 6 نفر
60,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 6 نفر
64,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
64,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
64,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در گنبد
ظرفیت 1 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 2 نفر
80,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 8 نفر
80,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 2 نفر
80,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
83,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
83,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
83,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
83,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 2 نفر
90,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
90,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 2 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 4 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سه هزار شهسوار
ظرفیت 15 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در گنبد
ظرفیت 2 نفر
119,000 تومان
ویلا در شاندیز
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
120,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 1 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در گنبد
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در گنبد
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در گنبد
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 12 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 4 نفر
165,000 تومان
سوییت در شاندیز
ظرفیت 10 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 4 نفر
180,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
180,000 تومان
ویلا در دوهزارشهسوار
ظرفیت 12 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در برزک
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در برزک
ظرفیت 4 نفر
195,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 4 نفر
195,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 4 نفر
200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در آمل
ظرفیت 15 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 8 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 7 نفر
248,000 تومان
ویلا در سامان
ظرفیت 5 نفر