راحتی خونه، لذت سفر
تا ۳۰۰‌هزار تومان تخفیف اجاره اقامتگاه در نوروز ۹۷

اتاقک‌ها با ظرفیت پذیریش بالا (گروهی)

عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (دو نفره) قیمت از 66,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36926
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  66,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  66,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  66,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۱) قیمت از 80,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36796
از 80,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  80,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  80,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  68,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۱) قیمت از 90,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52826
از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  80,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۲) قیمت از 90,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 111863
از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (واحد۳) قیمت از 100,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55309
از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۱) قیمت از 100,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55053
از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۲) قیمت از 100,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55065
از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (سه نفره) قیمت از 100,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36937
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۲) قیمت از 105,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36815
از 105,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  105,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  110,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  102,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (سنتی) قیمت از 120,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35502
از 120,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  120,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  112,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۳) قیمت از 120,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53228
از 120,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۴) قیمت از 120,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53242
از 120,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۷) قیمت از 135,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52838
از 135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (چهار نفره) قیمت از 135,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36949
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  135,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۱) قیمت از 135,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53198
از 135,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۳) قیمت از 140,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36827
از 140,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  140,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  136,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۳) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55077
از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۴) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55094
از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۵) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55116
از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (واحد۱) قیمت از 150,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55285
از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (واحد۲) قیمت از 150,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55297
از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 150,000 تومان در سوادکوه‌‌٬شاه کلا (واحد4) کد 154035
از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 15 نفر
اطلاعات بیشتر...
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه امید (واحد۱) قیمت از 154,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 35704
از 154,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  154,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  154,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  154,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق ومرضیه(واحد۵) قیمت از 155,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 57147
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت 1 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  155,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  155,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  65,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۱) قیمت از 160,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36051
از 160,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  160,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  160,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  160,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۵) قیمت از 160,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36095
از 160,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  160,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  160,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  160,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (دوتخته۲) قیمت از 167,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35233
از 167,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  112,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (سه تخته) قیمت از 167,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35541
از 167,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  95,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (VIP 2) قیمت از 167,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35554
از 167,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (پنج نفره) قیمت از 167,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36963
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 5 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 167,000 تومان در علی آباد کتول‌‌٬سد کبودوال کد 208809
از 167,000 تومان
ویلا در علی آباد کتول
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  222,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - پانسیون 8 خوابه قیمت از 167,000 تومان در شیراز‌‌٬خوابگاه کوثر ۳ کد 259158
از 167,000 تومان
پانسیون در شیراز
ظرفیت 10 نفر
اطلاعات بیشتر...
8 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  222,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  279,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 170,000 تومان در کندوان‌‌٬کلبه کوهی(تخته) کد 235115
از 170,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در کندوان
ظرفیت 10 نفر
اطلاعات بیشتر...
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - سوییت کلبه کوهی(بدون تخت) قیمت از 170,000 تومان در کندوان‌‌٬ کد 235127
از 170,000 تومان
سوییت در کندوان
ظرفیت 10 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۲) قیمت از 170,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53213
از 170,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۴) قیمت از 170,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36839
از 170,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 5 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  170,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  170,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۳) قیمت از 180,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52850
از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 180,000 تومان در آمل‌‌٬خانه پیر طاهر کد 53827
از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در آمل
ظرفیت 5 نفر
اطلاعات بیشتر...
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  450,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  580,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 189,000 تومان در قلعه‌رودخان ‌‌٬خونه خانم بزرگ کد 264212
از 189,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قلعه‌رودخان
ظرفیت 6 نفر
اطلاعات بیشتر...
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  189,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  222,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (دوتخته۱) قیمت از 195,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35206
از 195,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  195,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  195,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  199,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی سووشون (واحد۱) قیمت از 200,000 تومان در شیراز‌‌٬ کد 35130
از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۵) قیمت از 200,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36851
از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 6 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  220,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  204,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (شش نفره) قیمت از 200,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36975
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 6 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۶) قیمت از 200,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55140
از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۵) قیمت از 200,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53256
از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 5 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۶) قیمت از 200,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53270
از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 5 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در سه هزار شهسوار ‌‌٬خانه سنتی نسا کد 53725
از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سه هزار شهسوار
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  300,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (واحد۷) قیمت از 200,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 91981
از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری حاج آقا محمد (واحد۱) قیمت از 200,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 56831
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  138,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در سامان‌‌٬پیمان کد 160238
از 200,000 تومان
ویلا در سامان
ظرفیت 15 نفر
اطلاعات بیشتر...
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - آپارتمان 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در تبریز‌‌٬آقایی (واحد ۱) کد 231844
از 200,000 تومان
آپارتمان در تبریز
ظرفیت 10 نفر
اطلاعات بیشتر...
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  400,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  400,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 200,000 تومان در تبریز‌‌٬آقایی (واحد ۲) کد 231860
از 200,000 تومان
آپارتمان در تبریز
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  170,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  170,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 200,000 تومان در تبریز‌‌٬آقایی (واحد ۴) کد 231884
از 200,000 تومان
آپارتمان در تبریز
ظرفیت 9 نفر
اطلاعات بیشتر...
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  250,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۴) قیمت از 225,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52862
از 225,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 5 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  225,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 225,000 تومان در شاندیز‌‌٬شاندیز(واحد۲) کد 48984
از 225,000 تومان
ویلا در شاندیز
ظرفیت 8 نفر
اطلاعات بیشتر...
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  225,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  335,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  335,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه امید (واحد۲) قیمت از 231,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 35714
از 231,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  231,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  231,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  231,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۲) قیمت از 240,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36061
از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  240,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی سرای صالح (انار) قیمت از 240,000 تومان در برزک‌‌٬ کد 37928
از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در برزک
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  308,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی سرای صالح (گلسرخ) قیمت از 240,000 تومان در برزک‌‌٬ کد 37941
از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در برزک
ظرفیت 4 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  308,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۶) قیمت از 240,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36106
از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 3 نفر
اطلاعات بیشتر...
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  240,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان