راحتی خونه، لذت سفر
تا ۳۰۰‌هزار تومان تخفیف اجاره اقامتگاه در نوروز ۹۷
با اتاقک، هم شخصیت سفرت رو بشناس، هم جایزه بگیر

اتاقک‌های مناطق روستایی و عشایری

250 تومان
ویلا در فومن
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 2 نفر
45,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 2 نفر
58,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 2 نفر
60,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
60,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 2 نفر
چادر روستایی و عشایری در کوهرنگ
ظرفیت 2 نفر
چادر روستایی و عشایری در کوهرنگ
ظرفیت 2 نفر
چادر روستایی و عشایری در کوهرنگ
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت 1 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 2 نفر
74,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در گواتر
ظرفیت 2 نفر
77,000 تومان
سوییت در مرند
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
82,500 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 3 نفر
87,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
87,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در خدابنده
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 2 نفر
90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 3 نفر
90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در کلیبر
ظرفیت 3 نفر
چادر روستایی و عشایری در کوهرنگ
ظرفیت 3 نفر
چادر روستایی و عشایری در کوهرنگ
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 6 نفر
100,000 تومان
ویلا در لیسار
ظرفیت 7 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در هنگام
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در برغان
ظرفیت 2 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 2 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 2 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 2 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایزدخواست
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در مرند
ظرفیت 3 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سه هزار شهسوار
ظرفیت 15 نفر
100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 7 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت 2 نفر
110,000 تومان
خانه در پاوه
ظرفیت 5 نفر
110,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در پاوه
ظرفیت 5 نفر
110,000 تومان
ویلا در علی آباد کتول
ظرفیت 8 نفر
110,000 تومان
چادر روستایی و عشایری در سمیرم
ظرفیت 2 نفر
111,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در گواتر
ظرفیت 3 نفر
116,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 4 نفر
119,000 تومان
ویلا در شاندیز
ظرفیت 3 نفر
120,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در لاهیجان
ظرفیت 8 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 3 نفر
120,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
120,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 4 نفر
120,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در کلیبر
ظرفیت 5 نفر
120,000 تومان
چادر روستایی و عشایری در کوهرنگ
ظرفیت 4 نفر
120,000 تومان
چادر روستایی و عشایری در کوهرنگ
ظرفیت 4 نفر
125,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 5 نفر
125,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 5 نفر
130,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در فاروق
ظرفیت 2 نفر
130,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در فاروق
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت 2 نفر
132,000 تومان
خانه در اورامانات
ظرفیت 5 نفر
132,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در نائین
ظرفیت 4 نفر
134,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در دوهزارشهسوار
ظرفیت 2 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
137,500 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 5 نفر
137,500 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 5 نفر
137,500 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 5 نفر
137,500 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
140,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در فاروق
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت 4 نفر
140,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 2 نفر
140,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 7 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 4 نفر
145,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 5 نفر
148,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در گواتر
ظرفیت 4 نفر
148,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در چابکسر
ظرفیت 5 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 15 نفر
150,000 تومان
ویلا در الموت
ظرفیت 5 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در شیرگاه
ظرفیت 10 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایزدخواست
ظرفیت 3 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 5 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 3 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در برغان
ظرفیت 3 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در هنگام
ظرفیت 3 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در کلیبر
ظرفیت 5 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در خور و بیابانک
ظرفیت 1 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در رودبار
ظرفیت 12 نفر
150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در خدابنده
ظرفیت 5 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در رشت
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 4 نفر
165,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در نائین
ظرفیت 5 نفر
165,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در نائین
ظرفیت 5 نفر
165,000 تومان
خانه در سامان
ظرفیت 6 نفر
تخفیف 10% تخفیف
۱۶ تیر تا ۳۱ تیر
16,500 تومان تخفیف
165,000 تومان 148,500 تومان
ویلا در ماسال
ظرفیت 10 نفر
165,000 تومان
چادر روستایی و عشایری در سمیرم
ظرفیت 3 نفر
170,000 تومان
سوییت در سوادکوه
ظرفیت 5 نفر
170,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 7 نفر
170,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ماسال
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 5 نفر
180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ماسال
ظرفیت 7 نفر
180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 2 نفر
180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 6 نفر
185,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در شیرگاه
ظرفیت 6 نفر
187,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در دیلمان
ظرفیت 6 نفر
190,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایذه
ظرفیت 2 نفر
198,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در نائین
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 5 نفر
200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 4 نفر
200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایزدخواست
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در برغان
ظرفیت 4 نفر
200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در شیراز
ظرفیت 4 نفر
200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در هنگام
ظرفیت 4 نفر
200,000 تومان
ویلا در سنندج
ظرفیت 8 نفر
200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 8 نفر
200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 8 نفر
201,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در دوهزارشهسوار
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
210,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در لالجین
ظرفیت 5 نفر
220,000 تومان
ویلا در دیلمان
ظرفیت 9 نفر
220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در آمل
ظرفیت 15 نفر
220,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 5 نفر
220,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 5 نفر
220,000 تومان
خانه در فومن
ظرفیت 6 نفر
220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 8 نفر
220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 8 نفر
220,000 تومان
چادر روستایی و عشایری در سمیرم
ظرفیت 4 نفر
222,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در گواتر
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 5 نفر
225,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایذه
ظرفیت 3 نفر
225,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ماسال
ظرفیت 15 نفر
231,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در نائین
ظرفیت 7 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 4 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 7 نفر