سيدعبدالرسول كوچك زاده


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه

سلام من سيدعبدالرسول كوچك زاده هستم!

يك مجتمع گردشكري در استان فارس شهرستان استهبان ايج روستاي رديفي بن دره دارم كه داراي سه سويت هست كه كنجايش ٣٠نفر در سويت ها را دارد اين مجتمع در يك باغ پنج هكتاري قرار دارد وبناهاي تاريخي زيادي در اين مكان وجود دارد وچشمه اي زيبا كه از وسط باغ مي گذرد