حسن جوادیان


سلام من حسن جوادیان هستم!

کارمند سازمان آب. من سفر را دوست دارم و هم مسافر را ،از این خاطر منزلی شیک فراهم کرده ام .برای رفاه حال مسافر تا خاطره خوش از شهر ما با خودش ببرد.